Skolplikt - ansökan om uppskjuten skolplikt

LÄS MER

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.

För enstaka barn kan det finnas behov av att börja skolan ett år senare då det kan finnas särskilda skäl som exempelvis barn med en utvecklingsstörning, en funktionsnedsättning eller sjukdom.

Exempel på särskilda skäl kan vara om ett barn fötts mycket sent på året och under förskoletiden orienterat sig mot och identifierat sig med barn födda ett år senare. Det kan även beslutas om uppskjuten skolplikt om barnet har tillbringat kort tid i Sverige eller har sitt hem långt från skolan och därför inte kan bo hemma under veckorna.

Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.

För att göra en ansökan om uppskjuten skolplikt för ditt barn så ska ni som vårdnadshavare fylla i blanketten Ansökan om uppskjuten skolplikt. Om det finns två vårdnadshavare ska båda signera ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se