Skolplikt - Anmälan om längre vistelse utomlands

LÄS MER

Skolplikt och rätt till utbildning gäller i regel när ett barn är bosatt i Sverige. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands (7 kap. 2-3 §§ skollagen). Enligt Barn- och ungdomsförvaltningens praxis avses en utlandsvistelse på minst sex månader för att den ska anses som varaktig.

Den som har vårdnaden om ett barn med skolplikt i Sverige ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Eftersom skolplikt råder så är det i de flesta fall inte möjligt för en grundskoleelev att under en pågående termin åka utomlands enligt skollagen.

Om familjen flyttar utomlands permanent och eleven inte längre är folkbokförd i Sverige så upphör skolplikten. Om familjen däremot befinner sig utomlands under en längre tid men fortfarande är folkbokförda i landet ska hemkommunen Järfälla, avgöra om vistelsen är varaktig enligt 7 kap. 2 § andra stycket skollagen.

När skolplikten upphör så skrivs eleven ut från sin hemskola och har heller inte rätt till utbildning i Sverige. Vårdnadshavarnas skyldighet att tillgodose barnets rätt till utbildning kvarstår enligt 6 kap. 2 § föräldrabalken.

När eleven kommer tillbaka till Sverige har eleven åter skolplikt och rätt till utbildning. Vårdnadshavarna måste då ansöka om skolplacering på nytt. Eleven är inte garanterad en plats på samma skola som tidigare, utan skolplaceringen sker enligt gällande skolvalsriktlinjer.

Om ditt barn ska bo utomlands i mer en ett år ska du anmäla det till Skatteverket. Om ditt barn ska bo utomlands mer än sex månader ska du anmäla det till Försäkringskassan. Information om barnets utlandsvistelse kommer att skickas för kännedom till Skatteverket och Försäkringskassan.

Vid gemensam vårdnad krävs underskrifter från båda vårdnadshavare.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se