Anmälan om kompostering av avfall

Denna e-tjänst kräver inloggning.
LÄS MER

Kompostering av matavfall och latrin

För att du ska få kompostera matavfall eller latrin från ditt hushåll krävs det att det du anmält stämmer med reglerna i kommunens avfallsföreskrifter;

  • Matavfall får komposteras om det sker i en sluten kompostbehållare. Behållaren måste vara skadedjurssäker med väggar, lock och botten (nätbotten godtas), inga glipor får vara större än 5 mm. Den ska kunna användas året runt och bör därför vara beskaffad så att allt kan komposteras under den tid som fastigheten nyttjas samt isolerad för att fungera  bra under vår, höst och vinter. 
  • Matavfall kan även komposteras enligt bokashi-metoden och ska anmälas till avfallsansvarig nämnd. Behållaren måste vara skadedjurssäker med väggar, lock och botten. Den ska kunna användas året runt och bör därför vara dimensionerad så att allt kan komposteras under den tid som fastigheten nyttjas.
  • Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna komposten.
  • Latrin får komposteras om det sker i en behållare med tät bottenplatta och om det kan ske utan risk för störningar till omgivningen (t.ex. lukt).

Kostnad

Anmälan av omhändertagande av matavfall eller latrin på den egna fastigheten är kostnadsfritt. Om uppgifterna i anmälan behöver kontrolleras eller utredas särskilt för att det finns risk för problem för hälsa eller miljö, debiteras en timavgift enligt taxa.

Reducerad renhållningsavgift vid kompostering

Hushåll som komposterar allt komposterbart köksavfall får lägre avfallsavgift. Komposteringen ska ske året runt - tillfälliga ändringar medges inte. Även kött och fiskrester ska komposteras.  Lukt från t.ex. räkskal undviks enkelt genom att dessa täcks över direkt med strö eller med kompostmaterial.

Ändring av avfallsavgiften träder i kraft månadsskiftet efter det att anmälan har godtagits utan åtgärd av miljö- och bygglovsnämnden (om komposteringen har börjat då). Justering av avgiften sker på nästa ordinarie faktura.

Om komposteringen avbryts ska detta omedelbart anmälas till servicecenter på: kontakt@jarfalla.se

Läs mer om avfallshantering här.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa