Bistånd och hjälp - ansökan

LÄS MER

Du som behöver hjälp för att klara din vardag kan få stöd och service av kommunen. Till höger kan du ladda ner följande blanketter:

  • Bistånd enligt LSS: För dig som behöver personlig assistans eller ledsagning
  • Bistånd enligt SoL (bosatt utanför Järfälla): För dig med stora omvårdnadsbehov som är bosatt utanför Järfälla och vill ha hjälp att flytta till kommunen. 
  • Bistånd enligt SoL (förenklad ansökan): För dig som behöver hjälp med städning, fönsterputs, trygghetslarm, inköp, ärenden, tvätt och renbäddning.
  • Bistånd enligt SoL (under och över 65 år): För dig som har omfattande behov i hemmet och behöver hjälp med exempelvis matlagning, promenader och personlig hygien, alternativt vill flytta till något av kommunens korttids- eller äldreboenden. 
     

Överklaga beslut
Om du får avslag på en ansökan om hjälp och stöd eller om du är miss­nöjd med bedömningen, kan du överklaga beslutet. Din handläggare är skyldig att informera dig om dina möjligheter att överklaga och hur du ska gå till väga. Om socialtjänsten har fattat ett beslut som du inte är nöjd med ska du få ett skriftligt beslut av socialtjänsten till­sammans med information om hur du gör för att över­klaga. Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor efter att du tagit del av beslutet. Social­tjänsten skickar sedan din överklagan till förvaltnings­rätten.

 

För mer information, se Hemtjänst och stöd i hemmet (äldre) samt Hemtjänst och stöd i hemmet (funktionsnedsättning)

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Äldre- och omsorgsnämnden
aldre.omsorgsnamnden@jarfalla.se