Länshållningsvatten - hanteringsanmälan

LÄS MER

I samband med schaktning, sprängning och liknade markarbeten uppkommer i vissa fall så kallat läns­hållnings­vatten som kan innehålla närings­ämnen och andra ämnen som kan påverka närliggande vatten­drag negativt. För att minska problemen som utsläpp av läns­hållnings­vatten medför ställs krav på rening och andra åtgärder vid större mark­arbeten. I specifika fall kan vattnet anslutas till spillvattennätet. Om du planerar för länshållning ska du anmäla detta med hjälp av blanketten till höger.

 

För mer information, se Dagvatten och länshållnings­vatten.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska.namnden@jarfalla.se