Bekämpningsmedel - anmälan av spridning

LÄS MER

Om du planerar använda växtskyddsmedel kan du behöva fylla i en skriftlig ansökan för detta. Spridning av växtskyddsmedel som omfattas av detta krav är:

 • inom skyddsområde för vattentäkt
 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till skolor och förskolor
 • på allmänna lekplatser, parker och trädgårdar
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material 

I andra fall kan du behöva fylla i en anmälan av växtskyddsmedel. Detta krävs vid:

 • banvall
 • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat
 • inom områden med en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Lagstiftningen ställer krav på att den som sprider bekämpningsmedel ska ta hänsyn till skyddsavstånd, plats för påfyllnings av spruta, dokumentation av spridning och användandet av integrerat växtskydd.

 

För mer information, se Bekämp­nings­medel.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och bygglovsnämnden
Miljo.och.Bygglovsnamnden@jarfalla.se