Överförmyndare - ansökan om samtycke för huvudman

LÄS MER

I vissa situationer behöver du som god man ansöka om överförmyndarens samtycke till en rättshandling för huvudmannens räkning. Detta gäller vid:

 • arvskifte, fördelning av dödsbo
 • försäljning av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt 
 • köp av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt 

Blanketterna ska undertecknas i original och postas till:

Överförmyndaren
177 80 Järfälla


Köp och försäljning av bostad

Om det blir aktuellt att köpa eller sälja huvudmannens bostad eller egendom behöver du som god man utöver att lämna in en ansökan om samtycke hos överförmyndaren även bifoga:

 • avtalet i original
 • budlista
 • två värderingsutlåtanden utfärdade av värderingsinstitut eller sakkunnig och opartisk person, till
  exempel en värderingsman som anlitats av bank eller fastighetsmäklare
 • objektsbeskrivning
 • yttranden från huvudman eller anhöriga vid behov

Så snart köpet eller försäljningen är klar ska du lämna redovisning till överförmyndaren.
 

Fördelning av dödsbo

Om huvudmannen är dödsbodelägare behöver överförmyndaren godkänna fördelningen av arvet. Observera att god man eller förvaltare aldrig får godkänna ett testamente eller avstå från arv. Du behöver även bifoga följande handlingar:

 • Arvskifteshandling i original, undertecknad av alla dödsbodelägare samt god man/förvaltare för huvudmannens räkning
 • Bouppteckning
 • Redovisningsräkning som visar vad som skett med boets tillgångar från och med dödsdagen fram till skiftesdagen, inklusive verifikat såsom kontoutdrag.

Om dödsboet inte skiftats inom sex månader från det att bouppteckningen förrättats ska god man/förvaltare lämna en redogörelse till överförmyndaren.

 

För mer information, se Du som är god man eller förvaltare.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndaren
overformyndarkansliet@jarfalla.se