Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för elev i gymnasieskola - Ansökan

LÄS MER

Fristående och kommunala gymnasie- och gymnasiesärskolor kan utöver grundbelopp söka tilläggsbelopp respektive verksamhetsstöd. Detta avser elever med omfattande behov av särskilt stöd. Ansökan görs av rektor på skolan.

 

Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd kan beviljas för elev på nationellt program och programinriktat val inom introduktionsprogram. För elever på introduktionsprogram eller individuellt program ska skolan och Järfälla kommun komma överens om ersättning (Skollag 2010:800, 16 kap. 54 § och 19 kap. 47 §).

 

Handläggningen av tilläggsbelopp/verksamhetsstöd i Järfälla följer aktuella bestämmelser och kommunen gör en individuell bedömning avseende varje elevs unika behov.

 

Ansökan skickas per post till:

Järfälla kommun
Kompetensförvaltningen
Ledning och verksamhetsstöd
177 80 Järfälla

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Kompetensnämnden
kompetensnamnden@jarfalla.se