Överförmyndare - ansökan om ändring av god man/förvaltare

LÄS MER

Om du vill byta din gode man eller förvaltare eller om du är nära anhörig till huvudmannen är du behörig att ansöka om byte. När överförmyndaren utrett saken kommer du att få ett beslut, som kan överklagas.

Om du är utomstående och anmäler behov av byte ska en handläggare utreda ärendet. På grund av sekretess är det inte säkert att du får någon återkoppling om överförmyndarens åtgärder.

Överförmyndaren utreder om det finns skäl att göra ett byte eller eller inte. Om gode mannen eller förvaltaren vill avsluta sitt uppdrag blir det aktuellt med byte. Om gode mannen eller förvaltaren vill kvarstå kan det endast ske ett byte om överförmyndaren finner att ställföreträdaren är olämplig eller har misskött uppdraget enligt 11 kap 20 § föräldrabalken.

 

För mer information, se Du som har eller behöver god man eller förvaltare.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndaren
overformyndarkansliet@jarfalla.se