Förskola och pedagogisk omsorg i Järfälla - ansökan för boende i annan kommun

LÄS MER

Här hittar du som boende i annan kommun en blankett för att ansöka om kommunal förskoleplats i Järfälla. Denna blankett riktar sig till dig som har för avsikt att bo kvar i annan kommun. Är du på väg att flytta till Järfälla kommun använder du istället e-tjänsten "Förskola och pedagogisk omsorg - ansökan för dig som ska flyta till Järfälla".

Blanketten ska skrivas under av rektor på den förskola som du söker till. Kommunens förskoleplatser är i första hand till för kommunens invånare men i mån av plats kan vi erbjuda en tidsbegränsad placering. Denna blankett används också i det fall du har en förskoleplats i Järfälla och flyttar till annan kommun men vill behålla din plats längre tid än de 30 dagar du har rätt till.

Järfällas regler för förskola gäller. Avgiften för förskola betalas dock till hemkommunen, det vill säga den kommun där barnet är folkbokfört.  Vänligen lämna inkomstuppgifter till hemkommunen. Uppsägning av förskoleplats görs både till Järfälla kommun via e-tjänst och till hemkommunen.

Om du är skriven i en annan kommun och är intresserad av en placering i en fristående förskola eller pedagogisk omsorg i Järfälla - kontakta den fristående verksamheten direkt. Detsamma gäller om du vill behålla plats i en fristående verksamhet längre tid än 30 dagar efter flytt. Fristående verksamheter fattar egna beslut om placering. 

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se