Förorenat område - anmälan

LÄS MER

Med förorenade områden menas mark- och vattenområden eller byggnader och anläggningar som är så förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare ska genast underrätta kommunen om det upptäcks en förorening på fastigheten som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Om du ska schakta inom ett område som är misstänkt förorenat behöver du först undersöka om det finns några föroreningar som behöver saneras (avhjälpas). Innan du påbörjar schaktning ska även detta anmälas till kommunen. Kontakta miljö- och bygglovsnämnden om du har frågor kring föroreningar i mark, vatten eller byggnader.

Till höger kan du ladda ner blanketter för:

  • anmälan om avhjälpandeåtgärd

  • anmälan om efterbehandlingsåtgärder för kvicksilverförorenade avloppsrör

  • anmälan om PCB-sanering

  • underrättelse om upptäckt av förorening i mark, vatten eller byggnad


Miljö- och bygglovsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av din anmälan.

 

 

För mer information, se Starta och driva mil­jö­far­lig verk­sam­het.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och bygglovsnämnden
Miljo.och.Bygglovsnamnden@jarfalla.se