Avfall - dispens från utsortering - bygg- och rivningsavfall

LÄS MER

Kommunen hämtar inte bygg- och rivnings­avfall men du kan lämna det på Görvälns återvinningscentral eller anlita någon som hjälper dig. Sedan den 1 augusti 2020 gäller vissa krav vid utsorteringen av bygg- och rivningsavfall. De nya kraven innebär bland annat att du som har bygg- och rivningsavfall ska sortera ut sex olika typer av avfall vid källan, och hålla dem skilda från varandra och från annat avfall. De avfallssorter som sorteringskraven berör är:

  • gips
  • trä
  • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
  • metall
  • glas
  • plast

Även brännbart avfall ska sorteras ut.

 

I vissa fall kan undantag göras från kraven på utsortering. Detta kan göras när 1) separering inte är tekniskt genomförbart med hänsyn till god praxis, och 2) när avfallet är förorenat på ett sådant sätt att det utgör en hälsorisk att sortera ut avfallet, eller när avfallet är så pass förorenat att man riskerar att förorena rena avfallsslag om de sorteras ut i samma avfallskärl. Om du anser att du inte kan sortera ut avfallet i enlighet med utsorteringskravet måste du ansöka om dispens hos kommunen.

 

 

För mer information, se Bygg- och rivnings­­avfall.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och bygglovsnämnden
Miljo.och.Bygglovsnamnden@jarfalla.se