Miljöfarlig verksamhet - anmäla eller ändra

LÄS MER

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller an­läggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Alla som bedriver verksamhet är skyldiga att uppfylla de allmänna hän­syns­reglerna i 2:a kapitlet i miljöbalken. Om en verksamhet inte följer lagkraven i miljöbalken kan miljö- och bygglovsnämnden i kommunen ställa krav på att bristerna åtgärdas, genom att meddela verksamhets­utövaren ett föreläggande. Om ett föreläggande inte följs kan det förenas med vite, vilket innebär att en straff­avgift kan dömas ut. Till höger kan du ladda ner blanketter för:

  • uppgifter om miljöfarlig verksamhet (beteckning U)
  • anmälan av miljöfarlig verksamhet (beteckning C)
  • anmälan om krossning och sortering av berg- och grusmaterial
  • anmälan om användning av avfall i anläggningsändamål
  • anmälan om att lagra icke-farligt avfall 

Kommunen har rätt att ta ut avgift för tid som läggs på tillsyn av miljöfarliga verk­samheter. 


 

För mer information, se Starta och driva mil­jö­far­lig verk­sam­het.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och bygglovsnämnden
Miljo.och.Bygglovsnamnden@jarfalla.se